กิจกรรมแทรกวาระการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น

วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ปรึกษาได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เรื่องการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแจ้งช่องทางการติดต่อ/ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งประเมินการรับรู้ข่าวสารโครงการ และสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตลอดจนประเด็นสำคัญ สำหรับนำมาวิเคราะห์วางแผนจัดการการดำเนินการต่อไป