โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เข้าพบประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ปรึกษา PCPK ได้ดำเนินการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน กับรองประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านอมรพันธุ์นครสวนสยาม เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการก่อสร้าง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ช่องทางการติดต่อสื่อสารและติดตามความคืบหน้าผ่านแฟนเพจและ Line@ ของโครงการ  

จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มชุมชนหมู่บ้านอมรพันธุ์นครสวนสยาม พบว่ามีปฏิกิริยาที่ดีต่อโครงการ มีการให้ความสนใจและติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งเชิญโครงการเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562