สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ที่ปรึกษา PCPK ได้ดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (กิจกรรมประจำปีเพื่อขอบคุณกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมสนับสนุน) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาหารขึ้นชื่อในพื้นที่ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ พร้อมทั้ง สำรวจทัศนคติที่มีต่อโครงการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพให้เป็นแนวร่วมอันดี รวมทั้งสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลชุมชน ตลอดจนประเด็นสาคัญ สาหรับนำมาวิเคราะห์วางแผนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (Community Relations/Direct PR) ซึ่งได้พบปะบุคคลต่างๆ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เข้าพบนางพัชรา ยอดทองดี นักพัฒนาสังคมชานาญการ สำนักงานเขตมีนบุรี

เวลา 10.00 น. เข้าพบนายปราการ โคมแก้ว นักพัฒนาสังคมชานาญการ สานักงานเขตบึงกุ่ม

เวลา 11.30 น. เข้าพบนางสาวพรรณวรินทร์ เจริญศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชานาญการ สานักงานเขตคันนายาว

Scroll Up