สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ที่ปรึกษา PCPK ได้ดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (กิจกรรมประจำปีเพื่อขอบคุณกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมสนับสนุน) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาหารขึ้นชื่อในพื้นที่ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ พร้อมทั้ง สำรวจทัศนคติที่มีต่อโครงการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพให้เป็นแนวร่วมอันดี รวมทั้งสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลชุมชน ตลอดจนประเด็นสาคัญ สาหรับนำมาวิเคราะห์วางแผนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (Community Relations/Direct PR) ซึ่งได้พบปะบุคคลต่างๆ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เข้าพบนางพัชรา ยอดทองดี นักพัฒนาสังคมชานาญการ สำนักงานเขตมีนบุรี

เวลา 10.00 น. เข้าพบนายปราการ โคมแก้ว นักพัฒนาสังคมชานาญการ สานักงานเขตบึงกุ่ม

เวลา 11.30 น. เข้าพบนางสาวพรรณวรินทร์ เจริญศักดิ์ นักพัฒนาสังคมชานาญการ สานักงานเขตคันนายาว