เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)

กรมเจ้าท่า (จท.)

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

กรมท่าอากาศยาน (ทย.)

กรมทางหลวง (ทล.)

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 

 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส.)

Scroll Up