รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยรามอินทรา 14 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 61 – 1 มี.ค. 62 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจาเป็นต้องยกเลิก สัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยรามอินทรา 14 (แยกมัยลาภ) บนถนนรามอินทรา เพื่อดาเนินการก่อสร้าง โครงการฯ ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

– ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยรามอินทรา 14 (แยกมัยลาภ) บนถนนรามอินทรา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยให้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาออก ใช้จุดกลับรถ บริเวณร้านอาหารอาซ้อหูฉลามทดแทน

 

ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่าง ดาเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดดังกล่าว และสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวกสาหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

———————————————————————————-

กองสื่อสารองค์กร สานักผู้ว่าการ โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720 โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Scroll Up