พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Scroll Up